Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Marcin Jędrasik
Email: 
marcin.jedrasik@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

13.03.2017

 

Prosimy o przesyłanie uwag na adres marcin.jedrasik@mr.gov.pl

 

Głównym problemem, który ma być rozwiązany to niski stopień zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności inwestycji i świadczenia usług publicznych w Polsce

Uwolnienie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia barier prawnych oraz wprowadzenia przepisów expressis verbis dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania z zakresu PPP. Nadal utrzymują się obawy związane z PPP. Wynikają one z braku utrwalonych modeli współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym. Jako hamulec upowszechnienia PPP wymienia się także wysoki koszt przygotowania projektów.

Najważniejsze, wybrane rozwiązania w projekcie:

1)        wzmocnienie kompetencji ministra ds. rozwoju regionalnego, we wsparciu projektów PPP, co powinno rozwiać obawy przed angażowaniem się w projekty PPP przez podmioty publiczne, zwłaszcza samorządy (utworzenie jednostki PPP na bazie departamentu MR, tzw. PPP unit),

2)        wprowadzenie dwóch procedur: (1) dobrowolnej oceny mniejszych projektów przez MR oraz (2) obowiązkowej zgody na realizację projektów w innej formule niż PPP (projektów o wartości powyżej 300 mln zł z budżetu państwa),

3)        wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP,

4)        wprowadzenie regulacji ułatwiających monitoring rynku PPP,

5)        umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego, czego nie dopuszczają obecne przepisy (przy utrzymaniu ograniczenia czasowego umowy o PPP),

6)        wprowadzenie wyraźnej podstawy do zawierania tzw. umów bezpośrednich,

7)        dopuszczenie udzielania przez j.s.t. dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań tej jednostki. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku. Zmiana nie wpłynie na wielkość udzielanych dotacji, a ułatwi wykonywanie szeregu zadań publicznych w PPP. Należy zauważyć, że organizacje niedziałające dla zysku rzadko mają środki na inwestycje, a partnerzy prywatni mają możliwości dokonywania inwestycji. Per saldo zmiana może ułatwić wykonywanie zadań przez j.s.t.

8)        proponuje się wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości działalności gospodarczej polegającej na utrzymaniu dróg publicznych (obecnie takie wyłączenie przewidziane jest dla autostrad). Skutek tego rozwiązania będzie neutralny, skoro obecnie działalność gospodarcza w zakresie utrzymania dróg publicznych nie jest podejmowana (nie ma takich PPP), to gminy z tego tytułu nie uzyskują żadnych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Dopuszczenie PPP może mieć natomiast pozytywny skutek w postaci odciążenia budżetów zarządców dróg publicznych w postaci rozłożenia nakładów inwestycyjnych w czasie,

9)        inną proponowaną zmianą jest umożliwienie rozliczenia kosztów budowy obiektu proporcjonalnie w całym okresie obowiązywania umowy PPP. Ponieważ obecnie możliwość jednorazowego rozliczenia (tzw. koszty bezpośrednie) albo rozłożenia kosztów w czasie (tzw. koszty pośrednie) jest badana ad casu, celowe jest zwiększenie pewności prawnej w tej kluczowej kwestii dla kalkulacji każdego projektu PPP. Skutki dla sektora finansów publicznych w dłuższym okresie powinny być neutralne, bowiem partnerzy prywatni uwzględniają strukturę opodatkowania projektów w swoich ofertach. 

Powyższe i inne przewidziane zmiany mogą być wprowadzone tylko w drodze ustawowej, ponieważ dotyczą praw i obowiązków podmiotów spoza sektora administracji rządowej, a zatem nie mogą być zrealizowane aktami wewnętrznymi organów administracji rządowej lub dokumentami pozalegislacyjnymi.

Oczekiwanym efektem planowanych regulacji jest zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Dzięki zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP (co jest regułą w sektorze prywatnym), podniesiona może być efektywność wydatkowania środków publicznych.

Ściślejsza współpraca sektora publicznego z partnerami prywatnymi będzie także skutkowała podniesieniem kompetencji kadr sektora publicznego (zwłaszcza w podmiotach  wykonujących usługi publiczne), które będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności od sektora prywatnego. W rezultacie, podniesiona będzie efektywność i jakość wykonywania zadań publicznych realizowanych także poza PPP. 

Utworzenie jednostki odpowiedzialnej za politykę państwa w dziedzinie PPP ułatwi stymulowanie rynku (w tym prowadzenie baz projektów – ang. project pipeline, realizowanie programów sektorowych i inicjowanie programów pilotażowych). Jednostka PPP będzie centrum wiedzy dla sektora publicznego, co obniży koszty przygotowania projektów.

Ilość odsłon artykułu: 
3073
Redaktor merytoryczny: 
Marcin Jędrasik
Data utworzenia: 
13.03.2017 14:27:03
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.03.2017 14:27:03

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów