Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Małgorzata Gapska-Szczygieł
Email: 
Andrzej.Guzowski@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

13.02.2017

W ramach realizacji pakietu „Konstytucja Biznesu”, stanowiącego element Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju dokonało przeglądu najważniejszych problemów i utrudnień, z którymi mierzą się obecnie polscy przedsiębiorcy. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność wyłączenia do odrębnych aktów prawnych regulacji w zakresie zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej oraz przepisów proceduralnych, technicznych i organizacyjnych dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Kwestie te regulowane są w obecnym stanie przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) (SDG). Zgodnie z założeniami pakietu „Konstytucja Biznesu”, wspomniany akt prawny zostanie uchylony, a jego rolę jako podstawy prawnej prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej przejmie ustawa Prawo przedsiębiorców, która w swoich przepisach w odniesieniu do wspomnianych wyżej kwestii przewiduje ich kompleksowe uregulowanie w odrębnych ustawach. Koniecznym jest usprawnienie funkcjonowania CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, (do którego prowadzenia Polska zobligowana jest na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, tzw. dyrektywy usługowej) oraz ich dostosowanie do nowych instytucji prawnych, takich jak np. możliwość udzielania prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną (w odniesieniu do CEIDG). Pewnym zmianom musi też ulec instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. W ramach przeglądu dokonanego przez Ministerstwo Rozwoju wskazano problemy związane przede wszystkim z górnym limitem czasowym takiego zawieszenia, wynoszącym w chwili obecnej co do zasady 24 miesiące. Termin ten nie znajduje sensownego uzasadnienia, w niepotrzebny sposób ogranicza przedsiębiorców, a ponadto w praktyce jest bardzo łatwy do obejścia. Wystarczy bowiem, że dany przedsiębiorca po upływie tego okresu wznowi działalność choćby na jeden dzień, po czym może ją znów zawiesić. Z tego względu projekt ustawy Prawo przedsiębiorców odnosząc się do kwestii zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przewiduje jedynie dolny limit czasowy takiego zawieszenia. Zmiana ta powoduje jednak konieczność odpowiedniego dostosowania w ustawie odrębnej przepisów dotyczących wznowienia wykonywania tej działalności. 

Konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które zlikwiduje problem tzw. nieskutecznych zawieszeń, zgłaszanych przez organy ZUS. Zaproponowano nowe rozwiązanie polegające na tym, że o ile to przedsiębiorca zgłasza w CEIDG informacje o zawieszeniu wykonywania działalności, to faktyczne daty skutecznego zawieszenia dopisze – dopiero po weryfikacji - z urzędu ZUS.

Konieczne jest też określenie nowej roli rejestru CEIDG – jako nie tylko rejestru przedsiębiorców, ale również instrumentu zarządzania udzielanymi przez przedsiębiorcę pełnomocnictwami (prokurą) – byłaby to istotna zmiana znosząca przede wszystkim w stosunkach administracyjno- i cywilno- prawnych, konieczność posługiwania się przez przedsiębiorcę papierowym dokumentem pełnomocnictwa.

Proponuje się nowy podział danych wpisowych na dane ewidencyjne i dane informacyjne. Doświadczenia ostatnich ponad 5 lat funkcjonowania CEIDG wskazały, że przedsiębiorcy w zakresie takich danych jak daty rozpoczęcia czy zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, powinni mieć zupełną swobodę, nie ograniczoną żadnym limitem czasowym, w zmianie tych danych. Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać datę zgodną ze stanem faktycznym.

Ilość odsłon artykułu: 
2521
Redaktor merytoryczny: 
Małgorzata Gapska-Szczygieł
Data utworzenia: 
13.02.2017 19:59:02
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.02.2017 19:59:02

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów