Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017 – 2019

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017 – 2019

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Agnieszka Wielowieyska
Email: 
agnieszka.wielowieyska@msz.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017 – 2019

13.12.2016

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z wybranymi ministerstwami i instytucjami, w tym przede wszystkim z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzi prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Działania dotyczącego wdrożenia Wytycznych ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka.

W 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła przez konsensus Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - tekst Wytycznych oraz aktualne informacje nt. działań na rzecz ich wdrożenia są dostępne na stronie Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx Tłumaczenie polskie zostało przygotowane przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z NSZZ Solidarność oraz Fundacją F. Eberta i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu - www.pihrb.org ). Wytyczne stanowią ważny krok społeczności międzynarodowej w stronę zmniejszenia ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością biznesu. Uwzględniają one przede wszystkim obowiązki państw, dotyczące zapewnienia ochrony praw jednostki przed naruszeniami ze strony przedsiębiorstw. Wytyczne kładą także nacisk na rolę przedsiębiorstw w realizacji i ochronie praw człowieka, wynikających zarówno z regulacji prawa krajowego, jak i ze zobowiązań międzynarodowych.

W praktyczną realizację Wytycznych od momentu ich powstania, zaangażowana jest Unia Europejska, a na każdym z jej państw członkowskich spoczywają zobowiązania w zakresie skutecznego wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej biznesu na gruncie krajowym. Unia Europejska przykłada również dużą wagę do promocji kwestii dotyczących biznesu i praw człowieka w swej polityce zewnętrznej. W dokumencie „Plan Działania UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji w latach 2015-2019” (Action Plan on Human Rights and Democracy for the period 2015-2019), przyjętym przez Radę ds. Zagranicznych 20 lipca 2015 r., Unia określiła działania mające na celu podniesienie świadomości i wiedzy na temat Wytycznych ONZ w krajach trzecich. Celem jest również uwzględnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w unijnych umowach handlowych i inwestycyjnych. Jednocześnie UE i jej państwa członkowskie w ww. dokumencie zadeklarowały opracowanie Krajowych Planów Działania na rzecz praktycznego wdrożenia Wytycznych ONZ, aby urzeczywistnić promowane zasady także w polityce wewnętrznej. Prace nad dokumentem zakończyły Wielka Brytania, Holandia, Dania, Hiszpania, Finlandia, Włochy, Litwa i Szwecja. Spośród pozostałych państw Unii zaawansowane prace prowadzą także Niemcy, Francja, Belgia oraz Portugalia. Temat biznesu i praw człowieka oraz propagowania Wytycznych ONZ został także szeroko uwzględniony w konkluzjach Rady Unii Europejskiej (FAC) z dnia 20 czerwca 2016 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło się roli koordynatora prac nad ,,Krajowym Planem Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2019”. Ewentualne przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów należałoby przewidzieć w pierwszym półroczu 2017 r.

Ilość odsłon artykułu: 
2359
Redaktor merytoryczny: 
Agnieszka Wielowieyska
Data utworzenia: 
13.12.2016 08:22:12
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
13.12.2016 08:22:12

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów