Informacja dla użytkowników

 

Na portalu konsultacje.gov.pl zamieszczamy wybrane projekty założeń, projekty ustaw rządu oraz projekty rozporządzeń - w szczególności te które w opinii Ministerstwa Rozwoju powinny podlegać szczególnej uwadze przedsiębiorców, w tym sektora MŚP. Chcemy, aby możliwie duża grupa obywateli mogła wypowiedzieć się na temat budzących powszechne emocje zmian w prawie. Wszystkie projekty aktów prawnych są publikowane na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego w ramach BIP RCL (legislacja.rcl.gov.pl), natomiast niniejszy portal stanowi narzędzie uzupełniające w rządowym procesie konsultacji poprzez umożliwienie zgłaszania uwag w postaci elektronicznej w zakresie wyselekcjonowanych projektów, budzących szczególne zainteresowanie opinii publicznej.  

 

Informacja:

  1. Portal systemu konsultacji on-line służy zbieraniu opinii na temat rządowych projektów legislacyjnych oraz udostępnianiu ich jako informacji publicznej.
  2. Każdy opublikowany na portalu komentarz do projektu dokumentu będzie - jako informacja publiczna - widoczny dla wszystkich użytkowników. Udostępnione zostaną też nazwa instytucji lub imię i nazwisko autora komentarza.
  3. Na portalu nie będą publikowane komentarze naruszające ograniczenia prawa do informacji publicznej określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Nie będą także dopuszczone do publikacji komentarze naruszające prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy lub godzące w dobre obyczaje.
  4. Ponadto nie zostaną opublikowane komentarze zawierające znamiona przestępstwa lub wykroczenia, usiłowania ich popełnienia, zawierające znamiona podżegania do ich popełnienia lub pomocnictwa w ich popełnieniu.
  5. O opublikowaniu zgłoszonego komentarza decyduje redaktor portalu. 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966); ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)